NPPC

NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25
riaditel.vup@nppc.sk

Odborné a vedecké periodiká

  • Účelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trendy v potravinárstve, vychádza 2x ročne v slovenskom jazyku, časopis sa zameriava na aktuálne poznatky z oblasti potravinárstva vo svete i na Slovensku.
  • Jediné slovenské karentované potravinárske periodikum Journal of Food and Nutrition Research (JFNR), uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Vychádza 4x ročne v anglickom jazyku.

 

Potravinárske databázy

  • Potravinová banka dát – budovaná od r. 1976, obsahuje údaje o chemickom zložení, nutričnej a energetickej hodnote potravín
  • Online potravinová databáza www.pbd-online.sk – slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín, oficiálny zdroj informácií o zložení potravín v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Ponúkané produkty a služby

 

Odborné podujatia

  • Ústavné semináre NPPC-VÚP. Odborné semináre s prezentáciou aktuálnych poznatkov v oblasti potravinárstva a výsledkov riešených projektov. Realizujú sa zvyčajne raz za mesiac.
Skip to content