NPPC

Spolupráca so štátom a občanmi v oblasti zdravia pôdy a manažmentu krajiny

Prevádzka a budovanie databáz, pôdnych vzoriek, unikátnych informácii

 • Archív komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd (KPP) – archív mapových aj textových dokumentov KPP, – archív mapových aj textových dokumentov KPP, z ktorého vychádzajú pôdne mapy Slovenska a bonitácia pôd (BPEJ)
 • Databáza bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) – údaje o bonite poľnohospodárskej pôdy zakotvená v zákone č. 220/2004 Z.z. Využívaná pre účely oceňovania poľnohospodárskej pôdy pri nájmoch, regulácii záberov poľnohospodárskych pôd, kalkulácii dane z poľnohospodárskej pôdy, komasácii pozemkov pri pozemkových úpravách
 • Monitoring pôd SR – databáza údajov 318 lokalít na poľnohospodárskej pôde ako aj na pôdach nad hornou hranicou lesa. Sleduje sa celý rad dôležitých vlastností pôd. Nadväzuje na monitoring životného prostredia SR
 • Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín
 • Evidencia aplikácie čistiarenských kalov a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
 • Databáza informácií o poľnohospodárskej pôde 

 

Odborne činnosti vyplývajúce so záväzkov SR vo vzťahu k EU

 • Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR“ – a príprava odborných podkladov pre rezort pôdohospodárstva v súvislosti s dodržiavaním podmienok dusičnanovej smernice v SR
 • Plnenie činností v oblasti sledovania inventarizácie emisií z poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania pôdy – bilancia emisií skleníkových plynov podľa metodiky IPCC
 • Správa a publikácia údajov a metaúdajov o poľnohospodárskej pôde – publikácia a aktualizácia relevantných metadát k jednotlivým sériám dát, údajovým sadám a službám priestorových údajov tak, aby boli v súlade s požiadavkami INSPIRE
 • Vyhodnotenie kvality LPIS (Quality Assessment) – posúdenie kvality (Quality Assessment of LPIS) systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS QA) podľa článku 6 Delegovaného nariadenia EK č. 640/2014
 • Zástupovanie MPRVSR v Komisií pre vesmírne aktivity v SR

Odborne činnosti vyplývajúce z národnej legislatívy

 • Pôdna služba – výkon odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.
 • Zabezpečenie monitoringu pôd ako súčasti monitoringu zložiek životného prostredia
 • Tvorba údajovej databázy – register pôd pre pestovanie plodín na výrobu biopalív – aktualizácia vrstvy plôch, na ktorých vypestovaná biomasa plodín spĺňa limity Smernice 2009/28/ES

Služby a poradenstvo

 • Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrody a produkciu poľnohospodárskych plodín (SK_CGMS) – odhad úrody a produkciu poľnohospodárskych plodín (SK_CGMS) na základe troch metodických postupov doporučených Spoločným výskumným strediskom EK – JRC Ispra
 • Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd – monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd na celom území Slovenska v miestach čerpania závlahových vôd resp. odvádzania drenážnych vôd do recipientov
 • Pôdna služba – projekty rekultivácií, bilancií skrývok humusového horizontu, a ďalšia expertná a poradenská činnosť v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • Laboratórne analýzy pôdy, vody, substrátov, čistiarenských kalov, kompostov a poradenstvo

Zdravie pôdy a manažment krajiny

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Trenčianska 55

821 09 Bratislava

e-mail: riaditel.vupop@nppc.sk

telefón: 02 43 42 08 66

riaditeľ:

e-mail: pavol.bezak@nppc.sk

telefón: 0905 075 936


Kontakty podľa oblastí:

 

Chémia a analýza pôdy a vody

RNDr. Miroslav Kromka, CSc.

e-mail: miroslav.kromka@nppc.sk

telefón: 02 44 45 87 04

Prieskum, mapovanie a klasifikácia pôd

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

e-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 12

Monitoring pôd

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

e-mail: jozef.kobza@nppc.sk

telefón: 048 31 00 241

Monitoring závlahových a drenážnych vôd

Mgr. Rastislav Dodok, PhD.

e-mail: rastislav.dodok@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 23

Hodnotenie ekosystémových služieb pôd

RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.

e-mail: jarmila.makovnikova@nppc.sk

telefón: 048 31 00 243

Pôdna organická hmota

doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

e-mail: gabriela.barancikova@nppc.sk

telefón: 051 29 41 524

Hodnotenie a analýza informácií o zmenách vo využívaní poľnohospodárskej krajiny

Ing. Michal Sviček, CSc.

e-mail: michal.svicek@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 76

Pôdna služba

RNDr. Andrea Rášová

e-mail: andrea.rasova@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 06

Skip to content