NPPC

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
riaditel.vupop@nppc.sk

  • Manažment údajov o poľnohospodárskej pôde
  • Monitoring pôd SR
  • Pôdna služba – vypracovanie odborných posudkov, stanovísk, projektov, poradenská činnosť
  • Aktualizácia priestorových údajov BPEJ pre účely pozemkových úprav
  • Plnenie požiadaviek vyplývajúce z dusičnanovej smernice
  • Inventarizácie emisií z poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania pôdy
  • Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrody a produkciu poľnohospodárskych plodín
  • Vyhodnocovanie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov neprojektových opatrení PRV
  • Vyhodnotenie kvality LPIS
  • Správa a publikácia údajov a metaúdajov o poľnohospodárskej pôde
Skip to content