NPPC

NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25
riaditel.vup@nppc.sk

Šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti potravinárstva

  • Účelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trendy v potravinárstve , vychádza 2x ročne v slovenskom jazyku, časopis sa zameriava na aktuálne poznatky z oblasti potravinárstva vo svete i na Slovensku.
  • Jediné slovenské karentované potravinárske periodikum Journal of Food and Nutrition Research (JFNR), uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Vychádza 4x ročne v anglickom jazyku.
  • Ústavné semináre NPPC-VÚP. Odborné semináre s prezentáciou aktuálnych poznatkov v oblasti potravinárstva a výsledkov riešených projektov. Realizujú sa zvyčajne raz za mesiac. 
  • Expozície na veľtrhoch a výstavách (Danubius Gastro, Agrokomplex) prezentujúce významné výsledky činnosti

Prevádzka a budovanie potravinárskych databáz

  • Potravinová banka dát – budovaná od r. 1976, obsahuje údaje o chemickom zložení, nutričnej a energetickej hodnote potravín
  • Online potravinová databáza www.pbd-online.sk – slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín, oficiálny zdroj informácií o zložení potravín v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ponúkané produkty a služby

Bezpečnosť a zdravie konzumenta

  • Príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)
  • Príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
  • Príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika z konzumácie potravín na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Špeciálne úlohy pre MPRV SR

  • Príprava vedeckých stanovísk a podkladov pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe požiadaviek z ostatných oblastí potravinárskeho priemyslu, ako predchádzanie plytvaniu potravinami, darovanie potravín, potravinová bezpečnosť, a pod.

SPOLUPRÁCA

Domáca spolupráca – prax

Zväzy, komory, združenia

Vedecké a odborné inštitúcie

Medzinárodná spolupráca

Skip to content