NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
riaditel.vutphp@nppc.sk

Riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z legislatívy EU a záväzkov SR vo vzťahu k EU

  • Plnenie činností v oblasti sledovania a inventarizácie emisií z trvalých trávnych porastov a vzniknutých zmien v tvorbe a absorpcii emisií pri zmene využívania trvalých trávnych porastov na základe požiadaviek MPRV SR
  • Vypracovanie plánov monitoringu vplyvu redukcie odpadovej biomasy a zvyškov z poľnohospodárskej pôdy na zásoby uhlíka v pôde, a plánov manažmentu zachovania kvality pôdy a uhlíka v pôde pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001
  • Analýza stavu trávnych porastov s vysokou biodiverzitou pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001

Riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z národnej legislatívy

  • Kvalitná primárna produkcia z trávnych porastov a nevyužitých pôd v horských a podhorských oblastiach
  • Vypracovanie usmernenia a informačnej brožúry pre projektantov a navrhovateľov verejnej zelene o možnostiach výberu vhodnej druhovej skladby za účelom predchádzania výskytu škodlivých organizmov a zabezpečenie úpravy technických noriem pre zakladanie okrasnej zelene
  • Vypracovanie usmernenia a informačnej brožúry pre obecné úrady o škodlivých organizmoch a používaní prípravkov na ochranu rastlín na verejných priestranstvách a vo verejnej zeleni a následne tieto zapracovať do všeobecne záväzných nariadení mestských a obecných úradov o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na ich území

Spolupráca na Národnej inventarizačnej správe – NIS SVK LULUCF, na submisii UNFCCC , iniciačnej správe SR pod dodatkom z Douha o KP a správe o zavedených a vyvíjaných systémoch na odhad emisií a ich odstraňovanie z poľnohospodárskej praxe, z lúk a pastvín

 

Prieskum úrovne vykonaných prác ÚKSUP ,,Kontroly PRV SR 2014 – 2020, OS 2″ pre PPA

 

Spolupráca pri príprave a pripomienkovanie legislatívnych návrhov a stratégií na národnej a medzinárodnej úrovni z oblasti poľnohospodárskej výroby, trávnych porastov, biodiverzity, klimatickej zmeny.

 

Vypracovanie odborných stanovísk pre MPRV SR

 

Poskytovanie podkladov a indikátorov plnenia smerníc a akčných plánov MPRV SR a MŽP SR

Skip to content