NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
riaditel.vurv@nppc.sk

  • Riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z legislatívy EU a záväzkov SR vo vzťahu k EU, úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z národnej legislatívy, rezortných projektov výskumu a vývoja pre MPRV SR, spolupráca na Národnej inventarizačnej správe, prieskum úrovne vykonaných prác ÚKSUP, spolupráca pri príprave a pripomienkovanie legislatívnych návrhov a stratégií, vypracovanie odborných stanovísk pre MPRV SR, poskytovanie podkladov a indikátorov plnenia smerníc a akčných plánov MPRV SR a MŽP SR, poradenská činnosť a odporúčania s ohľadom na trendy v modernej rastlinnej produkcii s dôrazom na dosiahnutie stability a trvalej udržateľnosti v rastlinnej produkcii v súvislosti s aplikáciou najnovších vedeckých poznatkov, uchovávanie genetických zdrojov vegetatívne množených rastlín vo forme výhonkových kultúr v podmienkach in vitro, fytopatologická kontrola komodít rastlinného pôvodu na úrovni diagnostiky hubových patogénov, zhromažďovanie, uchovávanie, monitoring a hodnotenie genetických zdrojov rastlín v podmienkach Génovej banky SR v Piešťanoch, budovanie ex situ poľnej kolekcie genetických zdrojov poľných plodín, viniča hroznorodého, marhúľ, broskýň, čerešní a iných druhov ovocných drevín, udržiavanie kolekcií vegetatívne množených druhov v systéme in vitro, správa informačného systému GRISS a aktualizácia pasportných a popisných údajov jednotlivých kolekcií rastlín uchovávaných v GB.
Skip to content