NPPC

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
riaditel.vupop@nppc.sk

  • Zabezpečenie laboratórnych rozborov pôd, zemín a vôd
  • Monitoring drenážnych a závlahových vôd SR
Skip to content