NPPC

NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25
riaditel.vup@nppc.sk

Ponuka spolupráce pre výskumné organizácie a potravinársky priemysel

 • Hodnotenie technologickej a mikrobiologickej kvality primárnych aj finalizovaných potravinárskych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle (produkty, technológie)
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou – využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Štúdium a charakterizácia mikroflóry potravinárskych výrobkov modernými molekulárno-biologickými metódami
 • Analýza obsahu mikrobiologických, procesných a chemických kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Analýza obsahu kontaminantov a odborná pomoc pri riešení eliminácie ich tvorby vo výrobnom procese
 • Identifikácia patogénnych baktérií a alergénov v potravinách, ako aj rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii, kontrola mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (účinok dezinfekčných prostriedkov, charakterizácia kontaminujúce mikroflóry a pod.)
 • Analýza antioxidačných vlastností, nutrientov a cenných zložiek potravín (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín, vitamínov, flavonoidov, fenolových kyselín a pod.) modernými analytickými metódami
 • Charakterizácia aroma-aktívnych látok spojenými technikami plynovej chromatografie a olfaktometrie (GC-FID, GC-O)
 • Komplexná analýza cereálnych výrobkov
 • Senzorická analýza potravín s panelom trénovaných hodnotiteľov na vybrané komodity
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Laboratórne skúšky (cenník)
 • Návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • Riešenie problémov bezpečnosti a štandardnej kvality produktov
 • Kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • Pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • Spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenia druhotných surovín
 • Experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Odborné poradenstvo, semináre a školenia pre potravinársky priemysel

 • Kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • Kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • Kurzy zamerané na potravinovú legislatívu a označovanie potravín
 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín (cenník)
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov (cenník)
 • Predaj potravinových tabuliek (cenník)
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta a ponuka zaškolenia (cenník)
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3e (cenník)
 • Zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy
Skip to content