NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
riaditel.vutphp@nppc.sk

 • Odborné poradenstvo pri zakladaní, zlepšovaní a obhospodarovaní trávnych porastov, pestovanie viacročných krmovín na ornej pôde, zber a konzervovanie krmovín z trávnych porastov, organizácia pasenia hospodárskych zvierat, ekologická obnova biodiverzity trávnych porastov validovaná v medzinárodných projektoch.
 • Laboratórne analýzy krmív a pôdy
  Laboratórne analýzy krmovín, krmív, klasifikácia krmív do akostných tried a výpočty výživných hodnôt krmív, laboratórne analýzy pôdy, stanovenie racionálnej dávky priemyselných a organických hnojív.
  Link na webové stránku s cenníkom
 • Odborné publikácie
  Metodické príručky pre poľnohospodársku prax z obhospodarovania trávnych porastov, odborný časopis Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku, listovky.
  Link na webové stránky publikácií, článkov, metodík, projektov

 

 • Odborné prednášky, workshopy a semináre
 • Demonštračné pokusy s ďatelinotrávnymi miešankami
 • Zastupovanie odrôd tráv, ďateliny lúčnej a ďateliny plazivej pre DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice
Skip to content