NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

riaditel.vutphp@nppc.sk

 • Zakladanie a obnova trávnych porastov
  Pre chovateľov hospodárskych zvierat je dôležité vypestovať kvalitné krmivá v dostatočnom množstve pri súčasnom dodržiavaní environmentálnych štandardov. Cieľom výskumu je hodnotenie a testovanie rôznych druhov tráv a ďatelinovín pre konkrétny účel a pôdno-klimatické podmienky. Okrem samotného zloženia ďatelinotrávnych zmesí je predmetom výskumu aj výživa a používanie rôznych technologických postupov zakladania dočasných trávnych porastov na ornej pôde a obnovy trvalých trávnych porastov.
  Link na webové stránky publikácií, článkov, metodík, projektov
 • Ochrana biodiverzity trávnych porastov
  Trávne porasty sa vyznačujú obrovskou biologickou rozmanitosťou a predstavujú kľúčové biotopy pre veľký počet druhov rastlín, hmyzu, motýľov, vtákov, plazov a cicavcov. Agro-environmentálne opatrenia Programu rozvoja vidieka SR podporujú zachovanie biodiverzity trávnych porastov prostredníctvom extenzívnych spôsobov hospodárenia. Hodnotenie dopadu odporučených systémov hospodárenia na zachovanie rastlinnej diverzity biotopov trávnych porastov prináša poznatky o udržateľnosti extenzívneho hospodárenia v konkrétnych podmienkach. Analýza kvality krmív pochádzajúcich z biotopov lúk a pasienkov umožňuje posúdiť vhodnosť takýchto krmív pre hospodárske zvieratá. Kvitnúce lúky sú rezervoárom genetických zdrojov bylín, tráv a ďatelinovín, ktorý sa môže použiť pre revitalizáciu degradovaných poľnohospodárskych pôd, ako aj športových areálov a mestských parkov.
  Link na webové stránky publikácií, článkov, metodík, projektov
 • Systémy hospodárenia na trávnych porastoch v podhorských a horských oblastiach
  Lúky a pasienky sú významným zdrojom krmovinovej základne v podhorských a horských oblastiach. Dobrý manažment lúčnych a pasienkových porastov je kľúčový pre efektívnu a udržateľnú výrobu krmív pre hospodárske zvieratá. Pasenie je tiež dôležitým nástrojom pre zachovanie rozmanitosti krajiny, ekologickú stabilitu územia, regulačných a kultúrnych služieb trávnych ekosystémov. Výsledky výskumu o druhovej skladbe porastov, systémoch využívania a produkčnom potenciáli trávnych porastov sú kľúčovým zdrojom informácií pre farmárov hospodáriacich v podhorských a horských regiónoch.
  Link na webové stránky publikácií, článkov, metodík, projektov
 • Klimatická zmena
  Klimatická zmena je hlavným environmentálnym problémom s vážnymi dôsledkami pre poľnohospodárstvo. Z pohľadu variability zrážok a stúpajúcej teploty, trávne porasty patria k najzraniteľnejším agro-ekosystémom. Výskum dopadu dlhodobého využívania a hnojenia lúčnych porastov na diverzitu rastlín, pôdne vlastnosti, akumuláciu uhlíka, kolobeh živín, stabilitu a kvalitu produkcie umožňuje navrhovať adaptačné opatrenia a vytvárať nové stratégie hospodárenia na trávnych porastoch s cieľom minimalizovať riziká a negatívne dopady klimatickej zmeny na agroekosystémové služby trávnych porastov v krajine.
  Link na webové stránky publikácií, článkov, metodík, projektov

www.vutphp.sk

Skip to content