NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
riaditel.vurv@nppc.sk

  • Získané výsledky sa uplatňujú v praxi pomocou nových technologických postupov. Zabezpečuje sa asistencia, poradenstvo pri šľachtení rastlín na úrovni molekulárno-biologickej charakterizácie genotypov (genomika, transkriptomika, proteomika, metabolomika), príprava diagnostík fytopatogénov na mieru a podľa potrieb užívateľa, fytopatologická kontrola pestovaných plodín na úrovni diagnostiky hubových patogénov, aplikácia a využitie húb v rastlinných biotechnológiách a šľachtení, realizácia a spracovanie vizualizácie aktivity mikromycét mikroskopickými metódami, detekcia zmien v pôdnych alebo endofytických mikrobiálnych spoločenstvách vplyvom biotického alebo abiotického stresu, skúšky biologickej účinnosti prípravkov podľa zásad správnej experimentálnej praxe, testovanie klíčivosti a vzchádzavosti semien s rôznym typom ošetrenia v štandardných aj stresových podmienkach, konzultácie vzniknutého problému v priebehu vegetácie, rozborov vzoriek prineseného materiálu, konkrétne riešenia vzniknutých problémov na porastoch obilnín, olejnín, kukurici siatej ;oblasti záujmu – diagnostika škodlivého biotického činiteľa alebo abiotických stresových faktorov, odporúčanie pesticídnej ochrany, prípadne výživových doplnkov, technológie pestovania plodín, poradenstvo v oblasti osevných postupov, rôznych spôsobov zakladania porastov, možnosť realizácie poľných experimentov, ponuka vykonávania chemických rozborov rastlinného materiálu, pôdy a vody pre firmy a prax, On farm uchovávanie genofondu pôvodných druhov rastlín prostredníctvom SHR, farmárov, poľnohospodárskych družstiev a repozitórií genetických zdrojov rastlín, spolupráca a poradenstvo v oblasti pestovania, regenerácie a uchovávania genetických zdrojov obilnín, strukovín a ovocných drevín, spolupráca s pestovateľmi netradičných a málo známych plodín, pri riešení introdukcie nových rastlinných druhov a ich postupné zavádzanie do pestovateľskej praxe, podpora a poradenstvo pri zavádzaní nových, prírode blízkych postupov – regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesnícke systémy, odborné poradenstvo v oblasti pestovania strukovín.
  • Odborné poradenstvo pri zakladaní, zlepšovaní a obhospodarovaní trávnych porastov, Laboratórne analýzy krmív a pôdy, Demonštračné pokusy s ďatelinotrávnymi miešankami
  • Poradenstvo v odbore produkčnej ekológie a agrochémie.
  • Odborné publikácie, prednášky, workshopy a semináre
Skip to content