NPPC

Ing. Pavol Bezák – informačný systém o pôde, legislatíva v oblasti ochrana pôdy, ohrozenie a degradácia pôdy

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Pozícia: zástupca generálneho riaditeľa NPPC pre výskum, riaditeľ NPPC – VÚPOP
Tel.: +421 2 43 420 866
E-mail: pavol.bezak@nppc.sk

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – medzinárodné vzťahy a spolupráca, národné a medzinárodné projekty, prenos poznatkov a mediálna spolupráca, stratégia inteligentnej špecializácie SR, biohospodárstvo, matematické metódy v šľachtení hospodárskych zvierat

Pracovisko: NPPC, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúca odboru riadenia vedy a výskumu NPPC, vedecký pracovník
Tel.: +421 37 65 46 125
E-mail: dana.peskovicova@nppc.sk

Ing. Stanislav Baxa, PhD. – odborník v oblasti potravinárskych technológií, inovácií potravinárskych výrobkov, poloprevádzkového overovania technológií, HACCP, hygieny, sanitácie, poradenstva pre agropotravinársky sektor pre oblasť transferu poznatkov do praxe

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 33 64 72 973, +421 907 469 889
E-mail: stanislav.baxa@nppc.sk

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. – odborník v oblasti implementácie molekulárno-biologických metód do potravinárskej mikrobiológie a bioanalýzy potravín s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 2 50 237 067
E-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

Ing. Ján Huba, CSc. – chovateľské systémy hospodárskych zvierat, ekonomické modelovanie produkčných systémov HZ, šľachtiteľské programy manažment populácií HZ

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúci výskumný pracovník, manažér spolupráce s praxou
Tel.: +421 37 65 46 384
E-mail: jan.huba@nppc.sk

Ing. Roman Hašana, PhD. – pestovateľské systémy poľných plodín, technológie obrábania pôdy, modelovanie pestovateľských systémov a ich ekonomické zhodnotenie

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 948 960 717
E-mail: roman.hasana@nppc.sk

RNDr. Miroslava Hrdlicová, PhD. – fytopatológie poľnohospodárskych plodín, analýza stavu porastov poľnohospodárskych plodín

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 33 79 47 327
E-mail: miroslava.hrdlicova@nppc.sk

Ing. Miriam Kizeková, PhD. – manažment a výživa trávnych porastov, revitalizácia trvalých trávnych porastov, pestovanie viacročných krmovín na ornej pôde

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 48 31 00 26, + 421 903 254 562
E-mail: miriam.kizekova@nppc.sk

Ing. Ladislav Kováč, PhD. – technológie pestovania poľných plodín, pestovanie alternatívnych plodín

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 918 533 455
E-mail: ladislav.kovac@nppc.sk

RNDr. Ľubica Malovcová – morforegulačné, fungicídne a insekticídne prípravky na ochranu rastlín, ochrana rastlín, autorizačné pokusy v poľnohospodárskych plodinách (pšenica, repka)

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Oddelenie pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 33 79 47 133
E-mail: lubica.malovcová@nppc.sk

RNDr. Vladimír Píš, PhD. – laboratórne analýzy pôdy a vody, poradenstvo v oblasti výživy rastlín a kvality závlahovej vody

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Odbor laboratórnych činností, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 2 44 458 704
E-mail: vladimir.pis@nppc.sk

Skip to content