NPPC

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

riaditel.vupop@nppc.sk

  • Monitoring využívania poľnohospodárskej krajiny a jej zmien v priestore a čase s cieľom inventarizácie dostupných zdrojov a predikcie ich budúceho vývoja v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte
  • Analýza a tvorba udržateľných systémov hospodárenia na pôde so zameraním na funkciu pôdneho organického uhlíka
  • Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb poľnohospodárskej krajiny
  • Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky – LUCAS
  • Budovanie zelenej infraštruktúry a udržanie stability poľnohospodárskej krajiny prostredníctvom nelesnej drevinovej vegetácie (NDV)

www.vupop.sk

Skip to content