NPPC

NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

riaditel.vup@nppc.sk

Potravinárska mikrobiológia, molekulárna biológia a biotechnológie

 • Štúdium a vývoj rýchlych molekulárno-biologických metód na identifikáciu patogénnych baktérií v potravinách založených na polymerázovej reťazovej reakcii (Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus sp., Cronobacter sakazakii, Yersinia enterocolitica a i.).
 • Štúdium mikroflóry tradičných slovenských potravinárskych výrobkov molekulárno-biologickými metódami (bryndza, víno).
 • Štúdium aspektov mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (charakterizácia kontaminantov, štúdium účinku dezinfekčných prostriedkov).
 • Štúdium a vývoj molekulárno-biologických metód na identifikáciu alergénov v potravinách (vlašské orechy, lieskové orechy, arašidy, pekanové orechy, kešu, pistácie, makadamské orechy, para orechy, zeler) a rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii (obilniny obsahujúce glutén)
 • Obnova a udržiavanie zbierky vínnych kvasiniek a potravinársky významných mikroorganizmov

Chémia a analýza potravín

 • Výskum v oblasti bezpečnosti potravín, minimalizácia obsahu cudzorodých látok a kontaminantov vznikajúcich v procesoch výroby a skladovania potravín a návrh krokov predchádzajúcich ich vzniku
 • Vývoj a aplikácia analytických metód v oblasti bezpečnosti, kvality a autenticity potravín
 • Inovácie v potravinárstve, funkčné potraviny, využívanie netradičných surovín a vedľajších produktov
 • Budovanie databáz analytických charakteristík ako nástroja pre autentifikáciu a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín

Technologické a produktové inovácie v potravinárskom priemysle

 • Návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • Kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • Experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Hodnotenie rizika z konzumácie potravín, potravinové databázy, spotrebiteľský výskum

 • Využitie potravinových databáz v praxi
 • Zber, dokumentácia a kompilácia údajov o zložení potravín za účelom tvorby potravinových databáz
 • Výpočet výživového zloženia potravinárskych výrobkov na základe receptúry
 • Prevádzka online potravinovej databázy www.pbd-online.sk
 • Vývoj moderného softvéru Daris na dokumentáciu primárnych údajov o zložení potravín
 • Zber a spracovanie údajov o kontaminantoch v potravinách a krmivách
 • Prevádzka databázy cudzorodých látok v potravinách
 • Príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 • Príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • Príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika z konzumácie potravín na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • Prepojenie na sieť európskych potravinových databáz www.eurofir.org
 • Odborná garancia projektov na podporu zdravia a správnej výživy (napr. projekt Hovorme o jedle)

www.vup.sk

Skip to content