NPPC

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

riaditel.vuzv@nppc.sk

 • Štúdium škodlivých plynov v ustajnení ošípaných a hydiny, eliminácia negatívneho vplyvu chovu hospodárskych zvierat na životné prostredie
 • Analýza ekonomickej efektívnosti rôznych systémov chovu hospodárskych zvierat
 • Štúdium kvality živočíšnych produktov (senzorické a fyzikálno-chemické analýzy mäsa, mikrobiologické analýzy mlieka rôznych druhov hospodárskych zvierat)
 • Štúdium vplyvu prostredia na rast a úžitkovosť hospodárskych zvierat
 • Genetické zlepšovanie vlastností hospodárskych zvierat
 • Zlepšovanie kryouchovávania (zmrazovania) genetického materiálu hospodárskych zvierat
 • Štúdium genetickej variability hospodárskych zvierat, analýza genetických markerov vo vzťahu k úžitkovosti zvierat
 • Manipulácie s embryami, spermiami a kmeňovými bunkami hospodárskych a laboratórnych zvierat
 • Využitie malých hospodárskych zvierat v biomedicínskom výskume
 • Štúdium populačnej dynamiky a zdravotného stavu poľnej poľovnej zveri
 • Inovácia biotechnologických metód v reprodukcii malých hospodárskych zvierat
 • Štúdium výživových potrieb a fyziológie trávenia zvierat
 • Štúdium zdravia, dobrých životných podmienok a rozmanitosti včiel a ostatných opeľovačov

www.vuzv.sk

Skip to content