NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

riaditel.vurv@nppc.sk

 • V súčasnosti sa výskum v oblasti poľnohospodárstva v dôsledku klimatických, ekologických a ekonomických zmien začal prispôsobovať efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu využitiu krajiny a zlepšovaniu kvality života. S týmto súvisí aj zavádzanie inovatívnych postupov a technológií v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby, ochrany biodiverzity a hospodárenie na trávnatých porastoch, v podhorských a horských oblastiach, a tiež agroekológie.
 • Špecifické ciele budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ vo väzbe na smerovanie vedy, výskumu a inovácií v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vygeneroval nové pravidla Systému podpory. Na aktuálne národné a medzinárodné politiky a stratégie v oblastiach poľnohospodárstva reaguje výskumný zámer NPPC.
 • Výskum je zameraný na štúdium genetického polymorfizmu a molekulárno-biologickej charakterizácie hospodársky významných druhov rastlín v relevancii k ich využitiu v šľachtiteľskom procese a v následnej rastlinnej produkcii, na selekciu rastlinných zdrojov s ohľadom na adaptabilitu na biotické a abiotické stresové faktory, na izoláciu a molekulárno-biologickú charakterizáciu génov výrazne ovplyvňujúcich významné znaky hospodársky dôležitých rastlinných druhov, na identifikáciu a detekciu génov a markerov zodpovedajúcich za rezistenciu obilnín voči patogénom, na zber, štúdium druhovej diverzity a dlhodobé uchovávanie mykoflóry rastlín na území Slovenska, na klasickú taxonómiu mikroskopických vláknitých húb parazitujúcich na pôvodnej a introdukovanej flóre na území Strednej Európy, na monitoring, fytopatologickú, mikroskopickú a molekulárnu diagnostiku hubových patogénov hospodársky významných rastlín a štúdium ich genetickej variability, na štúdium fytopatogénov vírusového pôvodu, ich etiológia, molekulárno-biologickú charakterizáciu, diagnostiku, opatrenia na ich elimináciu, na biotechnologickú produkcia metabolitov rastlín, na štúdium pôdnych a endofytických mikrobiálnych spoločenstiev na úrovni DNA v rôznych agroekosystémoch, na vegetatívne množenie rozmnožujúcich sa rastlinných druhov s využitím in vitro kultivácie, na novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ozimnej a jarnej pšenice, jarného a ozimného ovsa, tritikale a maku, na overovanie inovatívnych spôsobov pestovania plodín, výrobu osív najvyšších stupňov – pšenica ozimná, tritikale, mak siaty, ďatelina lúčna, regulovanie faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu vlastností a úrod hlavných poľných a špeciálnych plodín, udržateľné zlepšovanie a optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe, vrátane alternatívnych a ekologických foriem so zohľadnením výrobných, pôdnych, geografických, klimatických a ekonomických osobitostí regiónov a podmienok prostredia.
 • Génová banka SR patrí medzi unikátne a excelentné pracoviská so zameraním na podporu základného a aplikovaného výskumu rastlín a vytvorenie lepších podmienok ochrany biologických zdrojov v SR, pripravuje duplicitnú, bezpečnostnú kolekciu Genetických zdrojov rastlín pre uloženie vo Svetovom úložisku semien na Svalbarde (Špicbergoch), podieľa sa na výskume klimatickej zmeny a možností zmiernenia jej negatívnych dopadov, napríklad poskytovaním genetického materiálu pre účely výskumu, šľachtenia a vzdelávania, alebo zavádzaním nových postupov, ako je regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo, výskumu liečivých a aromatických rastlín
 • Hodnotenie a testovanie rôznych druhov tráv a ďatelinovín pre konkrétny účel a pôdno-klimatické podmienky, výživa a používanie rôznych technologických postupov zakladania dočasných trávnych porastov na ornej pôde a obnovy trvalých trávnych porastov, zachovanie biodiverzity trávnych porastov prostredníctvom extenzívnych spôsobov hospodárenia, Analýza kvality krmív pochádzajúcich z biotopov lúk a pasienkov, použitie kvitnúcich lúk pre revitalizáciu degradovaných poľnohospodárskych pôd, ako aj športových areálov a mestských parkov, využitie výsledkov výskumu o druhovej skladbe porastov, systémoch využívania a produkčnom potenciáli trávnych porastov ako kľúčový zdroj informácií pre farmárov hospodáriacich v podhorských a horských regiónoch, výskum dopadu dlhodobého využívania a hnojenia lúčnych porastov na diverzitu rastlín, pôdne vlastnosti, akumuláciu uhlíka, kolobeh živín, stabilitu a kvalitu produkcie umožňujúci navrhovať adaptačné opatrenia a vytvárať nové stratégie hospodárenia na trávnych porastoch s cieľom minimalizovať riziká a negatívne dopady klimatickej zmeny na agroekosystémové služby trávnych porastov v krajine.
 • Štúdium škodlivých plynov v ustajnení ošípaných a hydiny, eliminácia negatívneho vplyvu chovu hospodárskych zvierat na životné prostredie
 • Analýza ekonomickej efektívnosti rôznych systémov chovu hospodárskych zvieratŠtúdium kvality živočíšnych produktov (senzorické a fyzikálno-chemické analýzy mäsa, mikrobiologické analýzy mlieka rôznych druhov hospodárskych zvierat)
 • Štúdium vplyvu prostredia na rast a úžitkovosť hospodárskych zvierat
 • Genetické zlepšovanie vlastností hospodárskych zvierat
 • Zlepšovanie kryouchovávania (zmrazovania) genetického materiálu hospodárskych zvierat
 • Štúdium genetickej variability hospodárskych zvierat, analýza genetických markerov vo vzťahu k úžitkovosti zvierat
 • Manipulácie s embryami, spermiami a kmeňovými bunkami hospodárskych a laboratórnych zvierat
 • Využitie malých hospodárskych zvierat v biomedicínskom výskume
 • Štúdium populačnej dynamiky a zdravotného stavu poľnej poľovnej zveri
 • Inovácia biotechnologických metód v reprodukcii malých hospodárskych zvierat
 • Štúdium výživových potrieb a fyziológie trávenia zvierat
 • Štúdium zdravia, dobrých životných podmienok a rozmanitosti včiel a ostatných opeľovačov

www.vurv.sk

Skip to content