NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
riaditel.vurv@nppc.sk

Popularizácia rastlinnej produkcie, ochrany biodiverzity a hospodárenie na trávnatých porastoch, v podhorských a horských oblastiach, agroekológie na odbornej a aj laickej úrovni, spolupráca s univerzitami pri príprave nových odborníkov pre prax, spolupráca so strednými školami na úrovni realizácie odborných aktivít (projektov) – SVOČ alebo biologickej olympiády, realizácia diagnostiky škodlivých agensov na hospodársky významných plodinách, vydávanie vedeckého časopisu Agriculture (Poľnohospodárstvo) a odborného časopisu Genofond.

Skip to content